سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهتاب عسگری نعمتیان – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورهمدان

چکیده:

اسانس ها دارای خواص زیستی گوناگونی برای انسان و سایرجانداران می باشند ازجمله آنها دارای خواص ضدمیکروبی ضدقارچی و انتی اکسیدانی هستند از اسانس ها درجهت حمایت و حفاظت از فراورده های غذایی برعلیه آفات انباری به علت سمین کم و دوام ناچیزشان استفاده میشود اسانس ها درگونه های گیاهی متفاوتی تولید می شوند گیاه Tanacetumpolycephalum به دلیل ترکیبات ارزشمند اسانس آن دارای اهمیت اقتصادی و دارویی و عطرسازی می باشد به همین جهت هدف ازاین تحقیق بررسی ترکیبات اسانس این گیاه درزیست گاه های مختلف استان همدان می باشد به منظور بررسی تنوع ترکیبات اسانس درافراد گونه Tanacetumpolycephalum دراستان همدان ابتدا به روش تقطیر با آب Hydro distillation و با استفاده از دستگاه Clevenger عمل استخراج اسانس انجام گرفت سپس جداسازی و شناسایی ترکیبات اسانس توسط دستگاه GC-MS با مشخصات کروماتوگراف گازی ۳۴۰۰-Varian متصل شده با طیف سنج جرمی ستون DB-5 و غیرقطبی بطول ۳۰ متر و قطرداخلی ۲۵ میکرون و ضخامت لایه فاز ساکن برابر ۰٫۲۵ میکرون است