سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه جواهری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا
عبدالکریم چهرگانی – اعضا هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
مرتضی عطری –
فریبا محسن زاده –

چکیده:

بومادران با حدود ۱۳۰گونه از بزرگترین جنسهای قبیله Anthemideae ازتیره Asteraceae می باشد اسانس وعصاره گیاهان این جنس برای استفاده های دارویی آرایشی و بهداشتی کاربرد دارند ۱۹گونه از این جنس درایران وجود دارد که اغلب درنواحی جغرافیایی متنوعی درکشورروئیده اند گونه DC.Achilleaaleppica یکی ازگونه های این جنس است که درغرب وشمال غرب کشور پراکنش یافته است برای تعیین وجود تنوع درون گونه ای این گیاه از جنبه تاکسونومیک و تشخیص عامل اکولوژیک موثر برآن از روش تعیین زیستگاه ویژه برای جمعآوری داده ها استفاده شد براین اساس از بین زیستگاه های مورد بررسی دراستانهای همدان و کردستان ده زیستگاه ویژه تعیین شد نتایج حاصل از آنالیز داده های فلوریستیک ترکیب رستنی های هرزیستگاه ویژه به عنوان مارکرفلوریستیک با نرم افزار رایانه ای آنافیتوبه روش FCA به تشخیص چهارگروه متمایز منجر شد که نشان دهنده وجود تنوع درون گونه ای دراین گونه گیاهی دردو استان همدان و کردستان می باشد.