سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اسد اسدی آبکنار – مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور، رشت
فریبرز زارع نهندی – دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی
زهرا موحدی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران

چکیده:

کیوی فروت (Actinidia deliciosa) گیاهی دوپایه است که از لحاظ سیتولوژیکی و ویژگی های گیاهی دو پایه نر و ماده قبل از گل دهی از هم قابل تشخیص نیستند. تعیین هویت رقم های مختلف درون گونه ای و جدا سازی جنس نر از ماده، اولین مرحله در طبقه بندی ژرم پلاسم و به نژادی کیوی محسوب می شود. هدف از این تحقیق آن است که به کمک نشانگر های مولکولی تنوع ژنتیکی ارقام کیوی مشخص گردد و با استفاده از نشانگر وابسته به جنس، جنس نر از جنس ماده سوا شود. به همین منظور پنج رقم ماده شامل ‘Allison’ ، ‘Hayward’ ، ‘Bruno’ ،‘Abbott’ و ‘Monty’ و دو رقم نر شامل ‘Matua’ و ‘Tomuri’ انتخاب شدند. سه روش PBR (PCR-RFLP) ،RAPD کلروپلاست DNA و PCR مستقیم با آغازگرهای (Sequence-characterised amplified regions) SCARs مورد مقایسه قرار گرفتند. با روش های RAPD و PBR چند شکلی به دست نیامد. در آزمایش PCR مستقیم با جفت آغازگر ( Smyf-Smyr)؛ ارقام ‘Abbott’،‘Tomuri’، ‘Bruno’ و ‘Matua’ با الگوی باندی یکسان از ارقام ‘Monty’، ‘Hayward’ و ‘Allison’ تفکیک شدند. با استفاده از جفت پرایمر Smyr1 –Smyf1 یک قطعه ۹۰۰bp در رقم ‘Tomuri’ آن را از ارقام دیگر سوا نمود. از این یافته شاید بتوان برای تعیین جنسیت نهال های بذری پیش از گلدهی استفاده کرد.