سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ملیحه همایونی فر – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی بخش اصلاح و تهیه نها
مهدی تاجبخش –
محمدرضا زردشتی –
عبداله حسن زاده قورت تپه –

چکیده:

به منظور حفظ تنوع زیستی از طریق مطالعه و بررسی خصوصیات رویشی، زایشی گیاه روغنی کلزا که رابطه مستقیم در۱۳۸۷ اثر – دسترسی به عملکرد بالا از طریق افزایش سبزینه و کانوپی گیاه دارد این تحقیق انجام پذیرفت. در سال زراعی ۸۸، چهار تاریخ کاشت ( ۲۶ اسفند، ۱۶ ، ۶ و ۲۶ فروردین ماه) به عنوان سطوح عامل اصلی و ترکیب فاکتوریل فواصل خطوط ۶۰ ۳۰ ، ۴۵ سانتیمتر و فاصله بوته ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ سانتیمتر به عنوان سطوح عامل فرعی بر صفات زراعی، میزان و اجزای عملکردکلزای بهاره (هایولا ۴۰۱ ) در مزرعه تحقیقات ساعتلوی ارومیه در یک آزمایش اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. هر کرت آزمایش شامل ۴ ردیف با طول خطوط ۴ متری بود. در هر کرت اصلی تعداد تیمارها ۹ و در هر تکرار ۳۶ عدد بود مساحت کل آزمایش ۱۵۰۰ متر مربع در نظر گرفته شده بود و دادههای حاصل از آزمایش با استفاده از نرم افزار کامپیوتریSAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. برای مقایسه میانگینها نیز از آزمون چند دامنهای دانکن در سطوح ۵% و ۱% استفاده شد. بطور کلی تاریخهای کاشت از لحاظ عملکرد دانه و روغن اختلاف معنی داری داشته و تاریخ کاشت اول بیشترین عملکرد دانه و روغن را تولید نموده است. تأخیر در کاشتسبب کاهش ارتفاع بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و درصد روغن دانه شد. تراکمهای بوته نیز از لحاظ عملکرد دانه و روغن اختلاف معنی داری نشان دادند و تراکمهای ۴۰ و ۸۰ نسبت به تراکم ۱۲۰ بوته در مترمربع از حیث این صفات برتری داشتند و ارتفاع بوته افزایش یافت. تغییر در سطح و دوام برگ نیز عملکرد گیاه را با جذب نور توسط پوشش گیاهی تعیین میکند.