سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی یونسی حمزه خانلو – دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان گروه علوم زراعی واصلاح نباتات
علی ایزدی دربندی – دانشگاه تهران پردیس ابوریحانگروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
نجات پیرولی بیرانوند – پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ا
محمدطاهر حلاجیان – پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ا

چکیده:

نسل هفتم (M7 33 لاین جهش یافته حاصل از جهش با پرتو گاما در سویا با دزهای جذبی ۱۵۰ و۲۰۰ و۲۵۰ گری به همراه رقم L17 (P) مادری که لاینهای موتانت از آن مشتق شده بودند و دو رقم تجاری ویلیلامز WI) و کلارک CL) در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار کشت شدند. به منظور نشان دادن اثر جهش در ایجاد تنوع و تفکیک گروههای جهش یافته از والد مادری که از آن به وجود آمده بودند از تجزیه خوشهای استفاده شد. تجزیه خوشهای بر اساس برخی صفات مورفولوژیکی، عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات گرهزایی ریشه که شامل صفات تعداد برگ در بوته، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعدد دانه در غلاف، تعداد دانه در هر بوته، وزن صد دانه، وزن خشک اندام هوایی، عملکرد تک بوته، وزن ریشه، تعداد گره در ریشه و وزن خشک گره بود، با استفاده از فاصله اقلیدسی و روش وارد انجام شد و نهایتاً چهار گروه بر اساس دندروگرام حاصل انتخاب شد. گروه یک ۱۱ لاین رادر خود جای داد که در بین لاینهای جهش یافته رقم مادریL17 (P) قرار داشت. گروه دوم ۱۰ لاین را در خود جای داد که رقم تجاری کلارک در کنار سایر لاینهای جهش یافته قرار گرفته بودند. گروه سه و چهار به ترتیب شامل ۹ و ۶ لاین بودند. تفکیک گروههای حاضر از نظر صفات مورد بررسی نوید بخش این است که بتوان با تجزیه شیمیایی دانه های این جهش یافتهها و مقایسه آن با رقم مادری و تجاری به جهش یافتههای مطلوب حاوی صفات برتر و درصد روغن بالا در بذور دست یافت