سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سرور ارژنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
ایرج برنوسی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
بابک عبدالهی مندولکانی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
رضا محمودی مندولکانی – دانشجوی کارشناسی اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه،

چکیده:

به منظور بررسی تنوع بین گونه های آژیلوپس ، تعداد ۷ گونه از این جنس که از مناطق مختلف در سطح استان آذربایجان غربی ۱۳۸۸ در دانشکده ی کشاورزی ارومیه در قالب طرح بلوک کامل تصادفی کشت و – جمع آوری شده بودند، در سال زراعی ۸۹مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از: ارتفاع بوته، طول سنبله، طول بلندترین ریشک، قطر ساقه، طولپدانکل، تعداد سنبلچه در سنبله و تعداد گره. برای گروه بندی گونه های مورد مطالعه, از دو روش آماری چند متغیره (تجزیه کلاستر و تجزیه به مؤلفه های اصلی )استفاده گردید. تجزیه کلاستر به روشUPGMA بر اساس ماتریس مجذور فاصله اقلیدسی, گونه های مورد بررسی را در دو گروه مجزا قرار داد. در تجزیه به مؤلفه های اصلی,در بین ۷ صفت ارزیابی شده, دو مؤلفه شناسایی شدند، که در مجموع ۷۹,۹۳ درصد از واریانس کل را توجیه می کردند. تعداد سنبلچه، طول سنبله و ارتفاع بوته، مهمترین صفات در دو مؤلفه اصلی اول بودند. نتایج به دست آمده، نشان دهنده ی وجود تنوع ژنتیکی زیاد بین گونه های جنسAegilops می باشد.