سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شورش عزیزپور – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسن مداح عارفی – دکتری ژنتیک گیاهی
علی اشرف جعفری – دکتری اصلاح نباتات

چکیده:

به منظور بررسی صفات مورفولوژیک هشت گونه آویشن Thymus L این تحقیق درمزرعه تحقیقاتی جنگلها و مراتع کشور درسال ۱۳۹۰ صورت پذیرفت آزمایش بصورت بلوکهایتصادفی با چهارتکرار اجرا گردید نتایج نشان داد که کلیه صفات اندازه گیری شده درصد جوانه زنی بذر درصد استقرار گیاهچه ارتفاع گیاه قطربزرگ و قطرکوچک تاج پوشش تعدادشاخه اصلی تعدادروزتاجوانه زنی تعدادروز تا گلدهی تعدادروز تابذردهی وزن ترووزون خشک و … اختلاف معنی داری را درماتریس درصد تشابه بین گونه ها دارند تحلیل نمودار دندروگرام نشان داد گونه های Th.lancifoliusوTh.fedchenoki ی Th.transcaspicu درخوشه شماره ۱با ۹۳٫۹۱ و ۷۸درصد تشابه و گونه های Th.transcaucasicus ، Th.pubescens ی Th.daenensis درخوشه ۲ با ۹۶٫۹۲ و ۹۸درصد تشابه و گونه های Th.vulgaris ی Th.kotchyanus درخوشه شماره ۳ با ۱۰۰درصدتشابه صفات مورفولوژیک دراین دسته بندی قرارمیگیرند.