سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
علی تهرانی فر – دانشجوی دکتری باغبانی
امین میرشمسی کاخکی – عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین نعمتی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ایران مرکز پیدایش و تنوع انارPunica granatum L محسوب می شود که دارای غنی ترین ذخایر ژنتیکی در جهان میباشد. به منظور پرورش درختان میوه به طور اقتصادی و مدیریت کارآمد کلکسیون، اطلاع از تنوع ژنتیکی این گیاهان ضروری به نظر می رسد همچنین با وجود مطالعات پراکنده انجام شده مبتنی بر نشانگرهای مولکولی بر روی تعداد اندکی از ارقام انار ایرانی، ابهاماتی درخصوص میزان تنوع ژنتیکی این گیاه ارزشمند وجود دارد. بدین منظور از نشانگرهای مبتنی بر خصوصیات میوه جهت بررسی تنوع و رابطه خویشاوندی ۳۱ رقم انار استفاده شد و با داد ههای حاصل از نشانگرهای مولکولیAFLP مورد مقایسه قرار گرفت، نتایج نشان داد که همبستگی بسیار کمی بین داده های نشانگرAFLP و نشانگرهای مبتنی بر خصوصیات میوه وجود دارد. از آنجایی که اکثر ویژگی-های میوه مورد بررسی قرار گرفت، اما ارزیابی ضعیف تنوع و همبستگی پایین بین نتایج حاصل از داده های فیزیکوشیمیایی و نتایجبدست آمده از نشانگرAFLP می تواند دلیل کارایی پایین این ویژگیها در طبقه بندی و بررسی تنوع در انار باشد، بنابراین بررسی های مولکولی و مورفولوژیکی بیشتر با هدف درک بهتری تعیین تنوع ارقام ضروری به نظر می رسد