سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هدیه کریمی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم گیاهی گرایش اکولوژی تاکسونومی دانشگاه
هادی درزی رامندی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
ناصر عباسپور – استادیار دانشگاه ارومیه
حسن محمودزاده – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان غربی

چکیده:

با توجه به اختلافات اکولوژیکی مناطق انگورکاری اطراف ارومیه و جهت تعیین میزان تحمل شوری برخی ارقام محلی انگور در استان آزمایشی با سطوح شوری کلرید سدیم به میزان صفر، ۲۵ ، ۵۰ و ۱۰۰ میلی مولار روی چهاررقم قره شیره، قزل ازوم، تبرزه، دیزماری در دو منطقه بالو و کشتیبان روی نهالهای ریشه دار انجام شد پس از اعمال تیمارهای شوری در محیط هیدروپونیک صفات فیزیولوژیکی شام لشاخص کلروفیل برگ، غلظت پرولین ریشه و برگ RWC برگ، قندهای محلول ریشه و برگ، MDA برگ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بین ارقام مورد بررسی از نظر تحمل به شوری اختلاف وجود دارد (P<0/01 با افزایش میزان شوری مقدار پرولین برگی قندهای محلول و MDA افزایش یافته ولی سطح برگ شاخص کلروفیل و RWC برگ کاهش پیدا کرد. باتوجه به بالاتر بودن میزان پرولین و قندهای محلول و تجمع کمتر عناصر سمی مثل سدیم و کلر در اندامهای هوایی میزان تحمل به شوری و استانه تحمل دو رقم قزل اوزوم و دیزماری که تا غلظت ۱۰۰ میلی مولار تعیین گردید این ارقام به عنوان ارقام متحمل به شوری شناسایی شدند.