سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید جیریایی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران
محسن شیخی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران
محمد باباجانی – کارشناس کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد و تنش خشکی بر خصوصیات زراعی گندم رقم شهریار آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام ۷۵ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه در کرت های اصلی و تنظیم کننده های رشد ، شد. عوامل مورد آزمایش شامل تنش کم آبی در سه سطح ۵۰ شامل سالیسیلیک اسید و سایکوسل به صورت مصرف و عدم مصرف به عنوان عامل فرعی به صورت فاکتوریل در نظر گرفته شد. نتایج حاصله نشان داد اعمال تنش خشکی صفات اندازه گیری شده را کاهش داد اما با محلول پاشی سایکوسل و مصرف سالیسیلیک اسید هم در شرایط مطلوب و هم در شرایط تنش کم آبی صفات هزار دانه، تعداد دانه در خوشه و عملکرد دانه افزایش یافت. مصرف توام سایکوسل و ۱۳ درصد افزایش داد. به طور کلی نتایج نشان داد که با آبیاری معادل ۷۵ درصد نیاز آبی / سالیسیلیک اسید، عملکرد دانه را نسبت به شاهد ۵ گیاه و مصرف توام سایکوسل و سالیسیلیک اسید به عملکرد دانه قابل قبول دست یافت.