سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام فاضل – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین افضلی مهر – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آشفتگی از عوامل مهم و تأثیرگذار در فرسایش، انتقال رسوب و مقاومت جریان است.طبق مطالعات محققین نقش تنش های نرمال به طور مثال در مطالعات انتقال رسوب در مقایسه با تنش های برشی که به طور معمول استفاده می شود قابل اغماض نبوده و بایستی مدنظر قرار گیرد. دراین تحقیق با هدف بررسی تنش های نرمال در جریان های غیریکنواخت اقدام به برداشت پروفیل های سرعت و محاسبه و رسم توزیع تنش های نرمال گردید. نتایج نشان دادکه مقدار تنشدرکلیه اندازه گیری ها در جریان های کندشونده بزرگتر از تندشونده است.همچنین حداکثر تنش و روند توزیع در مسیر جریان در این دو جریان متفاوت می باشد.