سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

م.ص خسروی – گروه زیست شناسی ، دانشگاه ارومیه
ر حیدری –
ر جامعی –
ع حسن زاده قورت تپه – بانک ژن ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه

چکیده:

تنش غرقابی اثرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی مهمی بر گیاهان دارد. به علت اهمیت بررسی اثرات غرقابی بر گیاهان و شناخت مکانیسم های برد باری ، در این تحقیق دانه رست های ۳ روزه دو نوع ژنوتیپ گندم Triticum aestivum L.var. Sardari and Triticum turgidum L. var. Oshnavieh در معرض تنش غرقابی صفر، ۶ ،۳ و ۹ روزه قرار گرفتند. در پایان هر تیمار ریشه وساقه دانه روست ها جدا شد و در ۸۰ – درجه سانتی گراد نگهداری شدند. جهت بررسی تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی این دانه رست ها وزن تر و همچنین مقدار قند های محلول اندازه گیری شد. ریشه های گیاه غرقاب در این بررسی زمین گرایی منفی نشان دادند. مقدار کلروقیلa ,bونسبت کلروفیلa/b در برگ ها شدت کاهش نشان داد؛ اما مقدار قند های محلول در دانه روست های غرقاب افزایش یافت. نتایج نشان داد که غرقابی بر رشد و زندگی گیاه تاثیر گذار می باشد وباعث می شود گیاهان با شرایط تنش سازش پیدا کنند. بنا براین بسیار مهم است بدانیم که کدام گیاهان حساس وکدام گیاهان مقاوم وغرقابی هستند و شناخت مکانیسم های بردباری در گیاهان مختلف جهت رسیدن به کشاورزی بهینه ضروری است. مقاومت نسبی گندم اشنویه به غرقابی طولانی مدت نسبت به رقم سرداری بیشتر بود؛ از اینرو عملکرد بالاتری خواهد داشت.