سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس زارع زاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
محمدرضا عربزاده – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
علی میر حسینی – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی چهار گونه آویشن Thymus vulgaris و migricus Thymus و Thymus daenensis و Thymus fallax آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در یک مطالعه آزمایشگاهی اجرا شد. سطوح مختلف شوری محلول کلرید سدیم و آب مقطر (شاهد) با ۸ سطح ۰ و ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ و ۱۲۵ و ۱۵۰ و ۱۷۵ میلی مولار اعمال شد. به منظور بررسی خصوصیات جوانه زنی تحت شرایط تنش شوری، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول رشه چه و طول ساقه چه اندازه گیری شد. نتایج آزامایش حاکی از آن بود که میانگین درصد و سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه و طول ساقه چه در سطوح مختلف شوری دارای اختلاف معنی داری در سطح ۱ درصد بودند. با افزایش سطح شوری د رهر چهار گونه درصد و سرعت جوانه زنی طول ریشه چه و ساقه چه کاهش می یابد و بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی طول ریشه چه و ساقه چه مربوط به تیمار شاهد و کمترین مقدار آنها مربوط به تیمخار ۱۷۵ میلی مولار (کلرور سدیم) بود. گونه ها از نظر تحمل به شوری به ترتیب T.migricus و T.ulgaris و T.fallax و T.daenensis می باشند..