سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا گیمدیل – دانشجوی کارشنسای ارشد علوم باغبانی
مجید عزیزی – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی
شیرزاد سوره – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک تنشهای محیطی به ویژه تنش شوری می باشد به منظور بررسی تاثیر پرشوری برخصوصیات جوانه زنی گل مغربی آزمایشی بصورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط کنترل شده ژرمیناتور در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۸۹ انجام شد تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف شوری صفر و ۲و۴و۸ دسی زیمنس برمتر بود صفات مورد مطالعه دراین تحقیق شامل طول و وزن گیاه چه درصد و سرعت جوانه زنی و بود نتایج آزمایش نشان داد کهشوری در گیاه مذکور به طور معنی داری باعث کاهش سرعت ودرصد جوانه زنی بذور شده است و نیز تاثیر سطوح مختلف شوری بر طول گیاه چه دارای اختلاف معنی داری بود. بطوریکه بیشترین طول گیاه چه مربوط به تیمار شاهد ۱۷/۱ وکمترین آن در تیمار ۸ دسی زیمنس برمتر بود ولی وزن گیاه چه در گیاه مورد مطالعه در سطوح مختلف شوری اختلاف معنی داری وجود نداشت.