سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید علیرضا رسولی – کارشناس ارشد باغبانی
مجید رجایی – دکتری خاکشناسی و استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
بهنام بهروز نام جهرمی – دکتری باغبانی واستاد یار بخش باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
عبدالرسول ذاکرین – دکتری اصلاح نباتات و استادیار بخش باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهر

چکیده:

در این پژوهش سعی بر آن بود تا تحمل سه گونه زرشک زینتی به شوری آب آبیاری مورد ارزیابی قرار گیرد و معرفی گونه مقاوم به منظور ارایه الگوی طراحی پوشش گیاهی شهرها و امکان استفاده بهینه از آب های نامتعارف شور انجام پذیرد. بدین منظور آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و با چهار تکرار انجام گردید. فاکتورهای آزمایش شامل سه گونه زرشک زینتی (برگ قرمز، ولگاریس و جولیانا) و شش سطح شوری آب آبیاری شامل شاهد ( آب شرب با شوری ۱/۲ دسی زیمنس بر متر) و آبهای شور با شوری های ۴ و ۷ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۶ دسی زیمنس بر متر بود. آزمایش در شرایط گلخانه انجام گردید. شاخص های گیاهی مورد اندازه گیری شامل سطح برگ، وزن خشک برگ ، طول ساقه و میانگره، غلظت عناصر نیتروژن ،پتاسیم،فسفر،منیزیم،کلسیم،آهن،روی،مس،منگنز،کلر،سدیم در برگ و عناصر کلر، سدیم و پتاسیم در ریشه ونسبت پتاسیم به سدیم بود. در نهایت نتایج حاصل با نرم افزارهای Mstat-c و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . نتایج نشان داد که در تمامی سطوح شوری مقدار عددی ، وزن خشک برگ ، درصد کلر، منیزیم، نیتروژن، آهن، کلسیم و مس برگ در گونه زرشک برگ قرمز از دو گونه دیگر بیشتر بود. بیشترین میزان، شاخص طول ساقه در گونه زرشک جولیانا دیده شد.در تمامی سطوح شوری درصد پتاسیم ریشه در دو رقم ولگاریس و جولیانا با یکدیگر اختلاف معنی دار نداشتند. در میزان درصد فسفر برگ دو گونه برگ قرمز و جولیانا اختلاف معنی دار در سطح ۱% نداشتند.هر سه گونه با یکدیگر در میزان کلر برگ و ریشه و سدیم برگ اختلاف معنی دار نداشتند. با افزایش هدایت الکتریکی تا ۱۰ دسی زیمنس بر متر عناصر مس،آهن ،روی و منگنز کاهش معنی دار نداشتند. در سطح شوری ۱۶ دسی زیمنس بر متر دو گونه زرشک جولیانا و ولگاریس خشکیده و از بین رفتند. بررسی شاخص های مورد اندازه گیری نشان داد که تحمل زرشک برگ قرمز به شوری نسبت به دو گونه دیگر بیشتر بود.