سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پروین بابائیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
عبداله سعیدی – دانشگاه شهید بهشتی تهران
علیرضا شهیدی – سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدن کشور تهران
علی سلگی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه درالبرز مرکزی با هدف دستیابی به تنشهای دیرین عملکرده دراین ناحیه درزمان ائوسن پیشین میانی سازندهای کرج و زیارت مورد مطالعه قرارگرفت داده های مورد استفاده دراین پژوهش شامل اندازه گیری های صحرایی همچون گسله های دارای خش لغز محور و سطوح محوری چین ها درزه ها و دایک ها و عوارض ساختاری دیده شده دیگر بوده است بررسی ها و تحلیل تنش دیرین دراین منطقه براساس داده های لغزش گسلی دارای خش لغز صورت گرفته است داده های لغزش گسلی برداشت شده و با هدف دستیابی به تنشهای دیرین عمل کرده درمنطقه با روش معکوس سازی چندمرتبه ای مورد مطالعه قرارگرفته و برمبنای شکل میدان تنش و موقعیت محورهای تنش اصلی محاسبه شده فازهای تنش دیرین دراین منطقه تفکیک گردید و نتایج بدست آمده با سایرعوارض ساختاری دیده شده درمنطقه کنترل گردیده است بررسی های مختلف شامل تحلیل رزدیاگرام برای گسلهای برداشت شده درهرمحدوده و تحلیل آرایش ساختارهای موجود درمنطقه شامل گسلها نیز بخشهای دیگر این پژوهش را تشکیل دادند