سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
سیدشاکر هاشمی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
محمد وافقی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

از جمله مسایل تعیین کننده در مورد ستونهایCFTاتصالات به کار رفته در این ستونهاست. اتصال ایجاد شده باید به گونهای باشد که فولاد و بتن تواماً در باربری مشارکت کنند. در این مقاله نحوه انتقال نیرو در اتصال تیر فولادی به ستونCFT توسط بولتهای مهاری و ورق انتهایی و همچنین تنشهای ایجاد شده در نواحی بحرانی چشمه اتصال بررسی شده است. برای بررسی رفتار اتصال به کمک تحلیل عددی به روش استاتیکی غیرخطی و نرم افزار اجزاء محدودABAQUS منحنیهای تنش- جابجایی برای حالتهای مختلف اتصال ازجمله حذف سخت کنندهها، تغییرجزییات بولتها و اتصال بدون هسته بتنی استخراج شده است. نتایج حاصل شده نشان میدهد، حذف سخت کنندهها و تغییر آرایش بولتها باعث افزایش تنش در بولتها که نقش اصلی انتقال نیرو را در این اتصال دارند، میشود و همچنین باعث کاهش مقاومت اتصال میگردد