سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر علیرضازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
مهدی مدندوست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا-استادمدعودانشگاه آزاداس
محمود دژم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا-استادمدعودانشگاه آزاداس

چکیده:

این تحقیق در سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی شهرستان استهبان با هدف بررسی بررسی تنش خشکی درمراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد درآفتابگردان انجام شد. این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد . عامل تنش خشکی در چهار سطح شامل : آبیاری از یک طرف پشته تا انتها، آبیاری از یک طرف تا مرحله تکمه زنی بعد از آن از دو طرف پشته تا آخر فصل رشد، آبیاری از یک طرف پشته تا مرحله ظهور گل آذین و بعد از آن از دو طرف پشته تا آخر فصل، آبیاری از ابتدا تا آخر فصل رشد از دو طرف پشته بکار برده شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تنش خشکی بر روی عملکرد دانه، وزن هزار دانه، قطر طبق، عملکردبیولوژیک وشاخص برداشت تاثیرمعنی دارنداشت.بررسی تنش خشکی برروی افزایش راندمان آبیاری به منظورتولیدعملکرددانه نشان دادکه بیشترین عملکرددانه ازتیمارآبیاری یک طرف پشته تامرحله گلدهی وازاین مرحله آبیاری دوطرفه تاآخرفصل رشدبه دست آمدوکمترین عملکرددانه ازتیمارآبیاری یک طرفه تاآخرفصل رشدبه دست آمد.ونیزبررسی اثرروش آبیاری برروی درصدروغن نشان دادبیشترین درصدروغن ازتیمارآبیاری یک طرف پشته تا مرحله تکمه زنی وازاین مرحله آبیاری دوطرفه تاآخرفصل رشد به دست آمدوکمترین درصدروغن ازتیمارآبیاری یک طرفه تاآخرفصل رشدبه دست آمد.