سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور فرج زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
وحید رضا صفاری – استادیار پژوهشکده باغبانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی مود – دانشیار پژوهشکده باغبانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
میترا مهربانی – دانشیار پژوهشکده باغبانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اویشن باغی یکی از گیاهان تیره نعناعیان (Lamiaceae) با خاصیت ضد باکتریایی ، ضد قارچی و ضد ویروسی است که از آن در صنایع داروسازی ، غذایی ، بهداشتی و ارایشی استفاده می شود . مطالعات کمی در ارتباط با اثر خشکی در مورد این گیاه انجام گرفته ، در حالی که خشکی ترین عامل محدود کننده تولید محصولات کشاورزی به ویژه در ایران است و رشد گیاهان دارویی و معطر را نیز کاهش می دهد. در این تحقیق طی یک آزمایش که به صورت طرح کاملا تصادفی در قالب فاکتوریل با سه تکرار در گلخانه های تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان و در سال زارعی ۹۰-۸۹ انجام شد ، اثر تنش خشکی بر برخی از پارمترهای رشدی و بیوشیمیایی سه واریته مهم آوشین باغی بررسی شد . تیمارهای آزمایش شامل سه واریته مطرح آویشن باغی (Varico 2, Deutscher, Vulgaris D’hiver) و دو سطح تنش خشکی شامل ظرفیت زراعی ۶۰ و ۱۰۰ درصد بود. نتایج این پژوهش نشان داد که تنش خشکی در واریته های مذکور موجب کاهش وزن تر و خشک شاخساره ، محتوی آب نسبی برگ ، درصد اسانس و تیمول و مقادیر کل آنها شد و میزان نشت یونی را افزایش داد. واریته Deutscher در بین سه واریته مورد مطالعه به عنوان مقاومترین واریته به تنش خشکی معرفی گردید که در شرایط کشت در مناطق با محدودیت آب نسبت به واریته های دیگر توان مقاومت و تولید ماده موثر بیشتری دارد.