سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید بارانی – کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آ

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف تنش خشکی ( صفر و ۰/۳- و ۰/۶- و ۰/۹- مگاپاسکال) ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر روی جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های چهار رقم ذرت (۴۱۰ و ۴۰۰ و کونسور و کوردونا) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۸۸ با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد اثر متقابل رقم در تیمار برای صفات درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، وزن تر و خشک گیاهچه معنی دار بود. بین سطوح مختلف تنش خشکی ، بیشترین مولفه های جوانه زنی در سطح عدم تنش (شاهد) و کمترین مولفه های جوانه زنی در سطح ۰/۹- مگا پاسکال ملاحظه شد. رقم کوردونا به عنوان متحمل ترین رقم به تنش خشکی در پتانسیل اسمزی بالا ( ۰/۹-مگاپاسکال) شناخته شد.