سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین جلائی – مدرس گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
حسین تورنگ – هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
محمد افتاری – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزا

چکیده:

در این تحقیق، یک مدل چند لایهای ورق FGM ای که به عنوان روکش استفاده شده و تحت شرایط کرنش صفحهای قرار دارد، به منظور تحلیل تماس بدون اصطکاک با سنبه تخت مورد بررسی قرارداده شده است. ضریب پواسان ثابت و مدول برشی تابعی از ضخامت فرض شده است. در حل تحلیلی با استفاده از قانون هوک، روابط تعادل و تبدیل معکوس فوریه، معادلات تماسی در سطح تماس ورق با سنبه بررسی شده و به دلیل اهمیت چگونگی رفتار برای اولین بار معادلات تنش در زیرلایههای ورق نیز استخراج گردیده که کار جدیدی در مسأله تماس مواد FGM میباشد. برای حل این معادلات از نرم افزار MAPLE استفاده شده است. همچنین نتایج بدست آمده با نتایج حل عددی حاصل از المان محدود که به کمک نرم افزار تجاری ANSYS انجام گردیده، مقایسه شده است. نتایج حل تحلیلی با دقت بسیار خوبی بر نتایج المان محدود و مقالات موجود منطبق میباشد. تحقیقات نشان میدهد که تغییرات تدریجی مدول برشی، میتواند بطور چشمگیری تنشها را در ناحیه تماس بهینه نماید