سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نیما حکیم الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان
رسول اجل لوئیان – دانشیار دانشکاه اصفهان دانشکده زمین شناسی
البرز حاجیان نیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان دانشکده عمران

چکیده:

نواحی بیابانی دارای گستره وسیعی از ماسه های بادرفتی هستند، که به دلیل دانهبندی و نحوه تشکیل آنها مقاومت مناسبی نداشته و امکان اجرای پروژه های عمرانی برروی آنها وجود ندارد . جهت مسلح سازی میتوان آنها را با استفاده از خرده تایر ضایعاتی، مسلح کرد. با توجه به اینکه در طی ساخت پروژه های مختلف عمرانی، ساخت سازه هایی که در تماس با خاک می باشد امری اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر مقاومت برشی بین خاک و سطح این سازهها نقش تعیین کنندهای در طراحی این سازهها دارد. در این پژوهش ماسه مسلح شده با خرده لاستیک با درصدهای وزنی ۰ و ۵ و ۷٫۵ و ۱۰ و ۱۵ خرده لاستیک در تماس با بتن مورد آزمایش برش مستقیم قرار گرفتند و مقاومت برشی بین خاک مسلح شده و نمونه های بتنی دارای سطح زبر، نیمه زبر و صاف اندازه گیری شده است. نتایج حاصل بیانگر افزایش مقاومت برشی با افزایش زبری می باشد. در اکثر نمونه ها ماسه همراه با ۵ درصد خرده لاستیک بیشترین مقاومت برشی را نسبت به درصدهای دیگر خرده لاستیک از خود نشان میدهد و در حدود ۲۰ درصد تنش برشی نمونه های مسلح نشده را بهبود می بخشد.