سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طاهره عباس ترکی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات
غلامرضا عبادوز – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقاتکشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مانی مجدم – استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

به منظور بررسی تنش آب بربرخی صفات مورفولوژیک ارقام مختلف ذرت دانه ای آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال ۱۳۸۹ به مدت یکسال اجرا گردید روش آماری طرح بصورت اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار بود. تیمارها شامل درصد نیاز آبی ذرت در سه سطح مقادیر ۱۰۰% و ۸۰% و ۶۰ % نیاز آبی گیاه به عنوان عامل اصلی و رقم در سه سطح هیبریدهای ۷۰۴ ، ۶۴۰ و ۵۰۰ به عنوان عامل فرعی درنظر گرفته شد. صفات مورد بررسی دراین آزمایش شامل طول بلال، قطر بلال، وزن بلال، وزن چوب بلال و طول کچلی انتهای بلال بود نتایج نشان داد که درصد نیاز آبی تنها برطول بلال اختلاف معنی داری نداشت ولی برسایر صفات تاثیر معنی داری ایجاد نمود. ارقام مورد آزمایش نیز تنها از حیث ارتفاع کچلی اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند.