سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هانیه طبخی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران دانشگاه تهران
رضا غیاثی – عضو هیئت علمی، دانشکده عمران دانشگاه تهران

چکیده:

در مقاله حاضر پروفیل تنش های رینولدزی نرمال و برشی در جریان سه بعدی در یک بازشدگی ناگهانی مورد بررسی قرار گرفته است. مقادیر سرعت ها بر میزان لزجت آشفتگی تاثیر دارد. همچنین گرادیان سرعت ها بر تنش برشی بصورت مستقیم اثر می گذارد. در این مقاله مدلسازی جریان بصورت سه بعدی برای مش بندی کارتزین در بازشدگی انجام شده است و به منظور تخمین تنش برشی از تئوریk -e استفاده گردیده است. ابتدا جهت سحت سنجی نتایج مدلسازی بصورت دو بعدی بامطالعات گذشته مورد مقایسه قرار گرفته و سپس نتایج بصورت سه بعدی تحلیل شده است. بررسی و بحث بر روی نتایج حاصله نشان می دهد که گرادیان سرعت ها ارتباط مستقیم با بزرگی تنش های برشی دارد و پروفیل تنش های رینولدزی در بعد سوم مانند پروفیل تنش های رینولدزی در صفحه میباشند.