سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید شفیعی ثابت – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
باقر امینیان فتیده – استادیار و مدیر گروه صید و تکنولوژی صیادی، مرکز آموزش علمی کاربردی عال

چکیده:

پژوهش حاضر مروری است درباره شناسایی تنا وبی دوسالانه گونه ماهیانی که بطور ضمنی طی فعالیتهای شناورهای صیادی کیلکا ماهیان در حوضه صید و صیادی بندرکیاشهر صید می گردند . طول دوره نمونه برداری تناوبی دوسالانه از تاریخ ۸۴/۹/۲۱ لغایت ۸۵/۱/۲۱ طی سال اول و همچنین در طی یک دوره تناوبی از ۸۵/۷/۱۰ لغایت ۸۶/۱۲/۲۵ طی سال دوم صورت گرفت که در این مطالعه هر شبانه روز بطور میانگین ۷ ساعت تلاش صیادی برای شناورها ی صیادی محاسبه گردید . پس از جمع آوری نمونه ها ازمیان ماهیان صید شده شناورهای صیادی، مراحل زیست سنجی و ثبت اطلاعات مورد نیاز در فرمهای مخصوص بیومتری از پیش آماده شده جهت شناسایی گونه های ضمنی صید شده با استفاده از کلید های شناسایی معتبر، اندازه گیری خصوصیات ظاهری و شمارشی در طول این دوره، گونه هایی شناسایی شدند . بر اساس نتایج بدست آمده از ثبت مشاهدات در این بررسی بطور کلی ۷ راسته، ۳ زیرراسته، ۹ خانواده ۱۶ گو نه و زیرگونه بطور کلی شامل : از خانواده کپورماهیان، گونه کپور معمولی، کلمه، سس ماهی، ماهی سفید، سیم دریایی و سیاه کولی، از خانواده گل آذین ماهیان (نقره پهلو ماهیان )، نی ماهیان خزری، از خانواده دهان گردان، اسبله ماهیان (گربه ماهی دریای خزر)، کفال ماهیان و سوف ماهیان هر یک فقط یک گونه و از خانواده گاوماهیان و شگ ماهیان نیز هر یک دو گونه ثبت گردید.