سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مصطفی امامی – دانشگاه آزاد کرمانشاه
مریم دارابی – مدرس دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده:

تناسب بین شغل و شاغل یکی ازمباحث بنیادین مدیریت منابع انسانی است این فرض اثبات شده است که وجود این تناسب ضرورت سازمانی به منظور بهره وری نیروی انسانی است لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی تناسب بین شغل و شاغل و تاثیر آن بررضایت شغلی کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران میب اشد این پژوهش براسا س روش پژوهش ازنوع توصیفی و ازشاخه پیمایشی می باشد ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد به منظور سنجش رضایت شغلی پرسشنامه ۱۸سوالی بریفیلد و روث و برای سنجش تناسب بین شغل و شاغل پرسشنامه های دانش مهارت و توانایی شغلی بانک اطلاعات شغلی بین المللی O*NET ااست که هریک ازپرسشناامه ها بطور میانگین شامل ۲۱ سوال میباشد حجم جامعه آماری موردنظر ۱۵۰ نفر ازکارکنان رسمی امور مالی و اداری شرکت ملی پالایش و پخش فراورده هاینفتی ایران میباشد براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین آنها تعدادی به عنوان نمونه اماری انتخاب گردید که درنهایت ۷۸پرسشنامه جمع آوری گردید نتایج حاکی ازآن است که درجامعه مورد پژوهش کارکنانی که ازلحاظ شغلی متناسب بودها ند ازکارشان راضی تر و نمره رضایت شغلی بالاتری را کسب کرده اند.