سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

منصور کیانی مقدم – دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
رحمت الله قلی پور – دانشگاه تهران دانشکده مدیریت
ناصر جمشیدی – دانشگاه تهران پردیسقم
علیرضا بخشی زاده – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

هدف از تدوین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی SHRM ارایه نگرشی فراروی مدیران دررابطه با ابزار و روشهایی متمرکز است که از طریق آن بتوان مسائل نیروی انسانی را در قالبی هدفمنداداره نمود بدون شک این اقدام موثرترین مرحله به منظور دستیابی روشمند به هدفهایمنابع انسانی درراستای هدفهای کلان سازمان و افزایش اعتبار سازمان به منظور تضمین حضور در سطح بین المللی خواهد بوددراین تحقیق از متدولوژی مدیریت استراتژیک صاحب نظرانی چون فرد . آر. دیوید و استوارت و براون بهره گیری شده است هدف این تحقیق بررسی اسختار مند استراتژی کلی سازمان بنادر و دریانوردی ایران و به دنبال آن تحلیل و بررسی استراتژی منابع انسانی درجهتدستیابی به تناسب هماهنگی استراتژیک بین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی درهرکدام از زیرمجموعه ها می باشد بدین منظور ابتدا با تحلیل محیطی هرکدام از محیطهای خارجی و داخلی و با درنظرگرفتن اهداف سازمان استراتژی کلی سازمان را بدست می آوریم و سپس همراستا با این استراتژی استراتژی مناسب درحوزه منابع انسانی مورد بررسی قرارمیگیرد. نتیجه تحلیل های محیطی داخلی و خارجی نشان میدهد که سازمان درحوزه منابع انسانی دارای استراتژی رقابتی می باشد بنابراین با توجه به این استراتژی و همچنین اهداف کمی سازمان بنادر و دریانوردی و جایگاه نیروی انسانی این سازمان درسند چشم انداز ۲۰ ساله کشور استراتژی متعهدانه برای هرکدام از زیرسیستم های منابع انسانی سازمان بنادر و دریانوردی ایران درراستای دستیابی به هماهنگی استراتژیک مناسب می باشد.