سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهاب الدین عبدالهی – .کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
زهره سعادتمند – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تناسب آموزش های فنی و حرفه ای با نیاز بازار کار کارآموزان پسر شهرستان ارومیه تدوین شده است.سؤال های اساسی در این تحقیق میزان تناسب بین آموزش های فنی و حرفه ای در بعد اهداف، محتوا، روش و ارزشیابی با نیاز بازار کار را بررسی نمودند. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارآموزان پسر سازمان فنی و حرفه ای شهرستان ارومیه تشکیل دادند که مشتمل بر ۲۳۹۴ نفر بودند. جهت تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۲۵۰ نفر به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی انتخاب شد، ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ۴۰ سؤالی محقق ساخته بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری دادههای تحقیق در سطح توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، درصد فراوانی و در سطح استنباطی از t تک متغیره ، t هتلینگ و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان t مشاهده شده در خصوص اهداف، محتوا و ارزشیابی از مقدار بحرانی آن در سطح خطای ۵ درصد کوچکتر می باشد بنابراین بین آموزش های فنی و حرفه ای در بعد اهداف، محتوا و ارزشیابی با نیاز های بازار کار در سطح متوسط تناسب وجود دارد و t مشاهده شده در خصوص روش آموزش از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای ۵ درصد بزرگتر می باشد بنابراین بین آموزش های فنی و حرفه ای در بعد روش با نیاز های بازار کاربیش ازسطح متوسط تناسب وجود دارد و همچنین براساس یافته های f مشاهده شده در سطح p≤۰/۰۵ معنی دار بود بنابراین بین آموزش های فنی و حرفه ای با نیاز بازار کار تفاوت وجود دارد.بیشترین تناسب مربوط به روش با میانگین ۳/۱۶ و کمترین تناسب مربوط به ارزشیابی با میانگین۳/۰۵ بوده است.