سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا بابایی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
فاطمه زمانی –
سعید علیشاهی –

چکیده:

افزایش کارایی از اهداف غایی هرسازمان و وزارتخانه ای و وزارتخانه نیرو از این قاعده مستثنی نیست افزایش کارایی بردومکانیسم عمده مبتنی است که نخستین آن افزایش میزان درآمد است و دومین آن کاهش هزینه های شرکت های توزیع برق استراتژی های معطوف به هدف افزایش درآمد: این استراتژی ازطریق دو مکانیسم عمده تعقیب می شود مکانیسم صدوربرق به کشورهای همسایه که درسالهای اخیر شروع شده است مکانیسم افزایش قیمت برق مشترکین داخلی یکی از اصول مهم درتدوین استراتژی تناسب آن با شرایط محیطی است درحال حاضر وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه به شکلی است که توسل به شیوه رایج افزایش قیمت برق به احتمال زیاد با افزایش نارضایتی عمومی مواجه می شود. نتایج حاصل ازاین پژوهش حاضر به مسئولین ذیربط میتواند منجر به تصحیح شیوه های تبلیغی موجود بیانجامد درنتیجه ازیک سو با کاهش سرمایه گذاری جدید درصنعت توزیع برق موجب افزایش کارایی شرکت برق شده و ازسویی دیگر موجب خدمت رسانی بهتر و کمک به حفظ منابع انرژی های اولیه می شود.