سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آیدین حمیدی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
کمال قاسمی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات پنبه کشور گرگان
عباداله بانیانی – مربی پژوهش بخش پنبه مرکز کشاورزی و منابع طبیعی تهران (ورامین)
محمد حسن حکمت – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات پنبه کشور گرگان

چکیده:

به منظور بررسی تمایز برخی ارقام جدید و رایج پنبه با استفاده از خصوصیات مورفولوژیک شامل ورامین، ساحل، بختگان، مهر، اولتان، دکتر عمومی، سپید، پاک، خرداد، سیلند، ارمغان، گلستان و نامبر ۲۰۰ این پژوهش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سالهای ۸۹-۱۳۸۷ اجرا گردید. بدین منظور ۳۹ خصوصیت مورفولوژیک مطابق دستورالعمل ملی آزمون های تمایز، یکنواختی و پایداری پنبه مشاهده و اندازه گیری شدند. تجزیه واریانس نشان داد بجز ارتفاع گیاه اراقم بقیه خصوصیات کمی معنی داری نبود. رنگ گلبرگ و شدت رنگ لکه پای گلربگ رقم دکتر عمومی در یک گروه و بقیه ارقام دیگر قرار گرفتند. بر اساس رنگ کرده بختگان و ساحل در یک گروه و بقیه در گروه دیگر تقسیم شدند. صفات کرکدار بودن قسمت بالایی ساقه و شکل گیاه بختگان و ساحل را از یکدیگر جدا کرده و هر کدام در یک گروه مجزا قرار گرفتند. بر اساس تیپ گلدهی گیاه ارقام مهر، پاک، سیلندر، ارمغان، گلستان و نامبر ۲۰۰ در یک گروه ، ارقام ورامین ، خرداد و سپید در گروه دیگر و رقم اولتان به تنهایی در یک گروه دیگر، قرار گرفتند. شکل برش طولی قوزه اراقم پاک، سیلند و گلستان را در یک گروه و ارقام مهر و ارمغان را هر کدام در گروهی مجزا قرار داد. براساس موقعیت کلاله نسبت به پرچم های ارقام پاک و سیلند در یک گروه و رقم گلستان نیز در گروه دیگر قرار گرفتند. همچنین بر پایه دندانه دار بودن براکته و حفره های سطحی قوزه ارقام پاک و سیلند از یکدیگر تفکیک شدند. شکل برگ ارقام ورامین و خرداد را در یک گروه ور قم سپید را نیز در گروه دیگر قرار داد. در نهایت توسط مشخصه موقعیت کلاله نسبت به پرچم ها ارقام ورامین و خرداد از یکدیگر جدا شدند. بدین ترتیب تمام ارقام توسط صفات کیفی مذکور از یکدیگر تفکیک شدند.