سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهره حسن ابادی – مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا اردکانی – مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرهاد رجالی – موسسه تحقیقات خاک و اب کشور
فرزاد پاک نژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور بررسی تلقیح همزمان کودهای زیستی تحت سطوح مختلف نیتروژن برعملکرد و کارایی نیتروژن در گیاه جو ازمایشی به صورت اسپیلیت پلات – فاکتوریل درقالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج انجام شد عوامل ازمایشی شامل ۱- باکتری ازوسپیریلوم لیپوفروم در ۲ سطح کاربرد و عدم کاربرد باکتری ۲- باکتری سودوموناس فلورسنس در ۲ سطح کاربرد و عدم کاربرد باکتری ۳- کود شیمیایی نیتروژن از منبع اوره در ۴ سطح N0%=0kgN/ha, N50%= 150kgN/ha , N75%=225kgN/ha , N100% = 300kgN/ha نتایج تجزیه واریانش نشان داد که سطوح مختلف نیتروژن و کاربرد باکتری ازوسپیریلوم و سودوموناس بر عملکرددانه و عملکرد نیتروژن دانه در سطح اماری ۱% دارای اثر معنی دار بودندو اثر متقابل باکتری ازوسپیریلوم و نیتروژن نیز برعملکرد دانه و عملکرد نیتروژن دانه در سطح اماری ۱% تفاوت معنی دار نشان دادند.