سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد کاوه – دانشجوی دکتری علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
سید حسین نعمتی – استادیار علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
صفیه وطن دوست جرتوده – دانشجوی دکتری علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تلفات پس از برداشت گوجه فرنگی مزرعه ای رقم اوربانا، در مزرعه، حمل و نقل، میدان تره بار و فروشنده جزء در مشهد بررسی شد. طرح بلوک کامل تصادفی برای داده برداری در چهار مرحله پس از برداشت از دو منطقه متفاوت و ۲ مزرعه در هر منطقه با ۳ مشاهده در هر مزرعه و ۱۰ جعبه در هر مشاهده استفاده شد. مجموعادر هر مرحله ۱۲۰ جعبه مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفت. بین درصد تلفات در مزرعه،حمل و نقل و جزئی فروشی تفاوت معنی داری وجود نداشت. بیشترین خسارت در زمان برداشت محصول رخ داد،که مشخص می کند روش برداشت محصول و جابجایی آن در مزرعه نامناسب است. کمترین تلفات در میادین کلی فروشی بود،که اختلاف معنی داری با سایر گروه ها داشت.بطور میانگین میزان خسارت در مرحله ۱ و ۹/۲ درصد؛ در مرحله ۲ و ۸/۴ درصد؛ د رمرحله ۳ و ۳/۵ درصد و در مرحله ۴ و ۷/۸ درصد بود. از آنجایی که خسارت تجمعی است، در آخرین مرحله فروش تقریبا ۳۰ درصد محصول قابل عرضه نیست.