سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس پورلباف – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
علی شیر افروس – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
سیدمحمود کاشفی پور – استادوعضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

فسفریکی ازمهمترین عناصرغذایی پرنیاز برای گیاهان است البته استفاده بی رویه ازکودهای فسفره شیمیایی و همچنین انتقال آنها توسط رواناب های کشاورزی ازعوامل نگران کننده می باشد زیراآبشویی فسفربدنبال کاربرد فراوان کودهای فسفره شیمیایی به انباشتگی فسفر درخاک و بدنبال آن درآب زیرزمینی و آبهای سطحی می گرددو باعث آلودگی این منابع آبی می شود دراین مقاله تاثیر دو روش مختلف آبیاری برشسته شدن فسفر و فسفات ازطریق رواناب سطحی درمنطقه سبیلی دزفولمورد بحث و تفسیر قرارگرفته است دراین تحقیق که درسال ۱۳۹۰ به انجام رسیده است جهت تعیین میزان فسفرو فسفات دررواناب مزارع تحت دو روش آبیاری از انتهای مزارع درسه تکرار و پنج آبیاری نمونه گیری شده است و نمونه ها جهت ازمایش به آزمایش گاه منتقل ش د. نتایج این تحقیق نشان میدهد که میزان انتقال فسفرو فسفات دررواناب سطحی درروش ابیاری جویچه ای نسبت به روش آبیاری نواری بیشتر بوده است.