سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید رحمت ابادی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
مجید بهزاد – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید برومندنسب – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین سخایی راد – کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور سامانآبراه

چکیده:

تلفات تبخیر و باد و ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی از مهمترین عوامل موثر بر راندمان آبیاری بارانی میباشند.هدف از انجام این تحقیق تعیین ضریب یکنواختی توزیع آب در شرایط مختلف جوی و هیدرولیکی، آرایش و فواصل آبپاشها و اندازه گیری تلفات تبخیر و باد برای آبپاش ADF 25° در روش آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک و به دست آوردن روابط منطقی برای تخمین مقادیر تلفات تبخیر و باد در شرایط مختلف است. آزمایشها بهصورت آبپاش منفرد درمحدوده فشارهای توصیه شده توسط کارخانه سازنده در مزرعه آزمایشی واقع در دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. سرعت باد و کمبود فشار بخار اشباع محیط مهمترین عوامل موثر بر تلفات تبخیر و باد میباشند و فشار کارکرد سیستم (برای فشارهای انتخاب شده) دارای تأثیر کمی در تلفات تبخیر و باد بود. نتایج به دست آمده نشان داد که با کاهش نسبت فواصل آبپاشها به قطر پراکنش در فاصلههای در نظر گرفته شده ضریب یکنواختی افزایش می یابد. در آرایشهای مربعی و مستطیلی نسبت فواصل آبپاشها به قطر پراکنش در حدود۰/۴ تا ۰/۵ پیشنهاد می شود.