سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

امیر دادرس مقدم –

چکیده:

در مقاله حاضر تقاضای کالری تعدادی از کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به تفاوت گسترده میان کشورهای اسلامی منتخب از نظر سطح درآمد سرانه، ابتدا با استفاده از تحلیل خوشه ای و نرم افزار SPSS به ۵ گروه تقسیم شدند. بر اساس این اساس کشورهای کویت، عربستان سعودی و ایران به تنهایی هر کدام به ترتیب در گروههای اول، دوم و سوم جای گرفتند. ۳ کشور اردن، مالزی و ترکیه در گروه چهارم و همچنین ۱۰ کشور مصر، سیرالئون، سنگال، پاکستان، نیجر، نیجریه، مراکش، اندونزی، کامبیا، کامرون در گروه پنجم جای گرفتند. الگوی کشروهای چهارم و پنجم به صورت پانل تخمین زده می شود. در گروه اول، چهارم و پنجم شاخص قیمت مصرف کننده معنی دار و مثبت گردید. همچنین ضریب تولید ناخالص ملی در گروه های اول، دوم، سوم و پنجم مثبت و معنی دار گردید. بر اساس مقادیر مطلق ضریب متغیر درآمد کشورهای گروه پنجم با سایر کشورها دارای تفاوت قابل ملاحظه ای هستند. همچنین در مورد ضریب متغیر قیمت نیز تفاوت بارزی میان کشور کویت با سایر کشورها وجود دارد. به جز در مورد کشور عربستان (گروه دوم) در مورد سایر کشورها علامت ضرایب بدست آمده هم سو با مبانی نظری است. به این ترتیب که افزایش درآمد بر میزان مصرف کالری سرانه اثر مثبت و همچنین میان شاخص قیمت و مصرف کالری نیز رابطه منفی ملاحظه می شود. همانطور که انتظار می رود، کششهای درآمدی در مورد تمامی کشورها کمتر از یک و دال بر ضروری بودن کالری سرانه گردید. که کشش درآمدی تقاضای کالری سرانه برای همه گروه ها بجز گروه چهارم معنی دار شده است. بر اساس رقم مطلق کشش میان کشورها اختلاف شدیدی ملاحظه می گردد.