سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهدی موید – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی بازار بسته بندی قیر در ایران پرداخته که دارای بیشترین مرز آبی در حوزه خلیج فارس می باشد . بخش اول این پژوهش به بررس ی ادبیات موضوع بازار و نیز سری های زمانی و پیش بینی می پردازد . دربخش دوم گذشته و وضع موجود تقاضای بسته بندی قیر بررسی می شود . در این بخش وضع موجود تولید داخلی، تجارت خارجی، و نیز تقاضای داخلی بسته بندی قیر مورد بررسی قرار می گیرد . از برآورد های مصرف ظاهر ی محصول به عنوان متغیر جانشین برای تقاضای بسته بندی قیر در ایران استفاده می شود . متغیر مصرف ظاهری محاسبه شده در حقیقت سری زمانی تقاضای بسته بندی ۱۳۶۰-۱۳۸۶ را نشان می دهد . پس از برآورد سری زمانی ۱۳۸۶-۱۳۶۰ برای تقاضای محصول با استفاده از یک الگو خود رگرس یونی برداریVAR تقاضای محصول برای دوره زمانی۱۳۹۱-۱۳۸۷ پیش بینی می شود. بخش چهارم به نتیجه گیری اختصاص دارد.