سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن منده پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد،سوسنگرد،ایران

چکیده:

شناسایی عوامل هزینه و تفکیک هزینه های ثابت و متغییر پیش زمینه آگاهی ازچگونگی تغییر هزینه هاستکه دراتخاذ تصمیمات مفید مدیریت بسیارراه گشاست درواقع بسیاری از وظیفه های مدیریت مانند برنامه ریزی و کنترل متکی به آگاهی مدیریت از رفتار هزینههاست رفتار هزینه ها را می توان به بهترین شکل از مجرای تابع هزینه مشاهده کرد تابع هزینه یک عبارت ریاضی است که شیوه تغییر هزینه ها درتغییر حجم فعالیت نشان میدهد هدف اصلی این پژوهش بررسی تفکیک هزینه های عملیاتی شرکت ذوب آهن به دو رکن ثابت و متغییر است برای جدا کردن عوامل ثابت و متغیر از روش حداقل مربعات تحلیل رگرسیون استفاده شده دراین پژوهش ۱۰ سرفصل مورد بررسی قرارگرفتند نتایج این پژوهش نشان میدهد که اکثر هزینه های یاد شده با تولید رابطه خطی دارند ولی ضریب تعیین بدست آمده با نظرات کارشناسی که قبلا ارایه شده یکسان نمی باشد.