سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داود رجبی – کارشناس ارشد ژءوفیزیک
حسن نقی پوراوندری – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
علیرضا عرب امیری – دکتری اکتشاف معدن
ابوالقاسم کامکارروحانی –

چکیده:

برداشت های الکترومغناطیسی هلیکوپتری حوزه فرکانس بطور گسترده ای دراکتشاف موادمعدنی و مطالعات زیست محیطی به کاربرده می شود دراولین گام جهت تفسیر داده های برداشت شده نیازمند معکوس سازی داده های الکترومغناطیس جهت تهیه نقشه های مقاومت ویژه عمق هستیم ازجمله این روشها می توان به روش معکوس سازی مستقیم سیمون اشاره نمود دراین مقاله معکوس سازی مستقیم حاصل ازدو دایک قائم مجاور هم محاسبه شد و به بررسی نتایج جهت شناسایی و تفکیک آنها ازیکدیگر پرداخته گردید پس ازبررسی های انجام شده مشخص گردید دقت تشخیص در گسترش عمقی دایک ها کم و هرچه فاصله دایکاز هم بیشتر و دریک راستا قرار نداشته باشند به پاسخ بدست آمده بیشتر می توان اطمینان کرد.