سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آروین توکلی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی

چکیده:

یکی از کاربردهای فناوری آموزش مجازی است ، شیوه ای از آموزش است که در آن با بکارگیری انواع روشها و رسانه های الکترونیکی، افراد آموزش داده می شوند. هدف پژوهش حاضر مقایسه تفکر انتقادی در دو گروه از دانشجویان آموزش مجازی وسنتی صورت گرفت. با توجه به تفکر انتقادی در آموزش های مجازی و نظر به مزایای مختلف این نوع آموزش چون اعتماد به نفس، خود اتکایی و یادگیری مستقل، بسیارمهم است که این نوع آموزش در کنار آموزش سنتی و یا جایگزین دروس تئوری در ارائه دروس دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرد. در این پژوهش دو گروه ۴۰ نفری از دانشجویان سال دوم رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت(آموزش سنتی) و دانشجویان دانشگاه شیراز(آموزش مجازی) شرکت کردند. این پژوهش با استفاده از آزمون گلیزر و واتسون بود که شامل ۸۰ سوال در پنج بخش : تشخیص پیش فرضها، مهارت نتیجه گیری، مهارت ارزشیابی، تعبیر و تفسیر، مهارت استنباط می باشد. میانگین نمره کل تفکر انتقادی در گروه آموزش مجازی ۳۷/۶۰ بیش از گروه آموزش سنتی ۳۶/۱۵ بود اما تفاوت معنی دار آماری نداشتند. این پژوهش بررسی موارد فوق الذکر را در بر می گیرد.