سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهران تقی زاده – کارشناسی ارشد مدیریت، گرایش تحول، دانشگاه آزاد چالوس، چالوس، ایران
داوود کیاکجوری – استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد چالوس، چالوس، ایران

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت تفکر استراتژیک مدیران و تاثیر آن در تصمیم گیری آن ها می باشد که در این تحقیق پنج ،» پیش روی براساس رویکرد علمی « ،» عزم استراتژی « ،» نگرش سیستمی « مولفه اصلی مرتبط با تفکر استراتژیک که شامل است مورد تبیین قرار گرفت . با استفاده از روش تحقیق مروری ترویجی اهمیت » تفکر در زمان « و » فرصت طلبی هوشمندانه « عوامل هر یک از مولفه های مذکور بررسی شده و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده به کمک مبانی نظری و تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که میزان توجه به نگرش سیستمی و فرصت طلبی هوشمندانه و پیشروی براساس رویکرد علمی زیاد و خیلی زیاد ارزیابی شده و همچنین میزان توجه به عزم استراتژی و تفکر در زمان در مدیران ضعیف ارزیابی شده است. از نتایج حاصل از تحقیق این طور نتیجه گیری شده که مدیران تا حدودی به تفکر استراتژیک توجه دارند.