سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی ترکاشوند – کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
محمدجواد خانجانی – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از روشهای استحصال انرژی دریا استفاده ازستون نوسانی آب OWC می باشد سامانه OWC ها شامل سیلندرهایی هستند کهدرسطح دریا نصب می شوند یکی ازملاحظات مهم درطراحی سازه ای این سیلندرها تعیین پایداری آنها در مقابل نیروی هیدرودینامیکی امواج داخل و خارج سیلندر خواهد بود امواج داخل سیلندر امواج تفرق یافته می باشند دراین تحقیق تئوری امواج متفرق دردستگاه مختصات استوانه ای بطور کامل بررسی و درنهایت روابط ارتافع آب درداخل سیلندر و ضریب تفرق محاسبه گردیده است درادامه محاسبات برای دو نمونه عددی انجام و نتایج آن ارایه شدها ست. نتایج نشان میدهد که بیشترین مقدار تفرق زمانی صورت میگیرد که به ازای آن بیشترین مقدار ارتفاع موج درداخل سیلندر را خواهیم داشت.