سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میثم آهنگرکانی – دانشکده دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر- تهر
سعید برجی – دانشکده دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر- تهر
کریم زنگنه مدار – دانشکده دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر- تهر
حسن عباس زاده – دانشکده دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر- تهر

چکیده:

در این تحقیق تأثیر مقادیر مختلف افزودنی کبالت و نیکل بر فرآیندتفجوشی تنگستن در درجه حرارتهای ۱۵۵۰ ،۱۴۵۰ ،۱۳۵۰ و ۱۶۰۰ درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفتهاست. به همین منظورمخلوط پودر تنگستن با مقادیر۰/۰۵ , ۰/۲۵ , ۰/۵درصد وزنی کبالت و نیکل در درجه حرارتهای فوق تفجوشی شدند. تغییرات ریزساختاری و فازی نمونههای تفجوشی شده نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان میدهد که استفاده از نیکل و کبالت، قابلیت تفجوشی تنگستن در درجه حرارت ۱۶۰۰ درجه سانتیگراد را تا رسیدن به چگالی نسبی به ترتیب ۸۵ و ۷۵ درصدافزایشمیدهد. همچنین در درجه حرارتهای بالای ۱۴۵۰ درجه سانتیگراد با افزایشمیزان نیکل، چگالی نمونههای تفجوشی شده افزایشمییابد در حالیکه در درجه حرارتهای کمتر، بیشترین چگالی در یک مقدار بهینهای از نیکل مشاهده شد. این درجه حرارت برای کبالت ۱۶۰۰ درجه سانتیگراد میباشد