سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مازیار آزادبه – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
عباس صباحی نمین – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبری
احد محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبری
حمیدرضا شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبری

چکیده:

در این پژوهش تغییرات ریزساختاری و خواص فیزیکی- مکانیکی آلیاژهای برنجی تولید شده به روش متالورژی پودر با تغییر درصد وزنی عنصر روی موجود در آلیاژ مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور دو نوع پودر پیش آلیاژی Cu-20Zn و به روش اتمیزاسیون آبی تولید و پس از فشرده سازی، نمونههای آزمایش ضربه با چگالی خام به ترتیب۶/۶۳و۶/۷۴گرم بر سانتیمتر مکعب Cu-28Znتهیه و سپس در دمای ۹۳۰ درجه سانتیگراد به مدت ۴۵ دقیقه تحت اتمسفر آرگون تفجوشی شدند. نتایج حاصل از آزمایشات چگالیسنجی، تعیین سختی و استحکام ضربه چگونگی تغییرات خواص نمونهها با افزایش عنصر روی را نشان داد. با توجه به بررسی های ریزساختاری و شکستنگاری نیز مشخص شد که در آلیاژCu -28Zn تبخیر روی موجب ایجاد حفرات کاملاً گرد و بسیاردرشتتری نسبت به آلیاژCu-20Zn شده است. از یافتههای این تحقیق میتوان نتیجهگیری کرد که با افزایش درصد وزنی عنصر روی علیرغم برجای ماندن حفرات درشت و گرد در نتیجهی تبخیر بیشتر روی، میتوان به خواص مکانیکی قابلمقایسه با آلیاژ برنجی با درصد روی کمتر دست یافت. بنابراین درصورتی که پارامترهای موثر در فرآیند تفجوشی آلیاژهای برنجی با درصد روی بالا، مناسب انتخاب شوند میتوان از مزایای بهبود خواص مکانیکی در اثر افزایش عنصر روی بهرهمند شد