سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین رضا کمالیان – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی کریمی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین عنبرستانی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی – پیمایشی می باشد. هدف اصلی تحقیق بررسی تفاوت میان انگیزش های مدیریتی مدیران (با ۷ مولفه) کارآفرین و غیرکارآفرین است. جامعه تحقیق کلیه مدیران ۳۳ شعبه موسسه اعتباری توسعه در سراسر کشور است که به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفته اند. انگیزش های مدیریتی مدیران از طریق پرسشنامه ی استاندارد مقیاس تکمیل جمله ماینر مورد سنجش قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در سطح اطمینان ۹۵ درصد، بین میزان انگیزش های مدیریتی مدیران کارآفرین و مدیران غیرکارآفرین تفاوت معناداری وجود ندارد و سلامت سازمانی در شعب موسسه اعتباری توسعه رابطه معنادار منفی وجود داشته و تنها مولفه ی شخصیت مقتدر مدیر همبستگی مثبتی با سلامت سازمانی دارد و همبستگی سه مولفه ایجاد موقعیت های رقابتی توسط مدیر، انجام بازی های رقابتی توسط مدیر و انجام وظایف معمول اداری توسط مدیر با سلامت سازمانی منفی است. افزون بر این، بین ایفای نقش اثباتی مدیر، تحمیل خواسته ها توسط مدیر و متمایز بودن مدیر از گروه و سلامت سازمانی رابطه معناداری مشاهده نگردید.