سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جهانگیر شمس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
نعمت الله اعتمادی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
پیام نجفی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان
عبدالمجید رضائی –

چکیده:

گیاه اطلسی ازگلهای تابستانه مهم درفضای سبز دارای تنوع زیادی درشکل و ظاهرگل میباشد اطلسی با توجه به تفاوت نحوه رشد و گلدهی کاربردهای گوناگونی دارند به منظور بررسی رشد رویشی و تعدادشاخه درسه نوع اطلسی کاربرد فضای سبز تحقیقی در دردانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان انجام گرفت انواع اطلسی مورد تحقیق Petunia hybrida Explorer، Carnival Petunia hybrida Petunia violacea بود نشاهای این گیاه درکرتهای به ابعاد ۲در۱/۵ متر با فاصله ۲۵ سانتی متر کشت شدند این ازمایش بصورت طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت نتایج نشان داد که بیشترین رشد رویشی و تعدادشاخه اصلی و فرعی دررقم خزنده اکسپلورر و گونه ویولاسه آ مشاهده شد رقم پاکوتاه کارنیوال با گلهای درشت دارای کمترین تعدادشاخه اصلی و فرعی درهر بوته بود. بطوریکه تفاوت تعدادشاخه کارنیوال با دو اطلسی دیگر معنی دار گردید.