سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین رضا کمالیان – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی کریمی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین عنبرستانی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی می باشد. هدف اصلی تحقیق، بررسی تفاوت میان سلامت سازمانی درسازمان هایی که مدیرانشان کارآفرین هستند و سازمان هایی که مدیرانشان کارآفرین نیستند؛ می باشد. جامعه تحقیق کلیه مدیران و کارکنان ۳۳شعبه موسسه اعتباری توسعه در سراسر کشور می باشد که مشتمل بر ۱۸۰ کارمند و ۳۳ مدیر است. افراد جامعه به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفته اند. سلامت سازمانی از طریق پرسشنامه استاندارد توصیف سلامت سازمانی هوی و فیلدمن مورد سنجش قرار گرفت. آلفای کرونباخ پرسشنامه سلامت سازمانی استفاده شده است ۸۵۳ هزارم به دست آمد که نشان از پایایی مناسب آن دارد. روایی محتوا به دلیل استاندارد بودن مورد تأیید می باشد و روایی سازه توسط نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که در سطح ۹۵ درصد تفاوت معناداری میان سلامت سازمانی در سازمان های با مدیران کارآفرین و سایر سازمان ها وجود ندارد.