سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت فلاح مدواری – مدیریت طرحهای توسعه شهری
حسن فلاح مدواری – دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی- گرایش مردم شناسی

چکیده:

در شهر یزد با جمعیت بیش از ۴۴۳۰۰۰ نفر روزانه بین ۲۵۰-۲۳۰ تن زباله تولید می شود. ضمن ای نکه مقدار آن در فصول سال متفاوت است؛ کمیت، تنوع مواد و سرانه آن نیز در مناطق مختلف شهر متفاوت است. هدف مقاله حاضر شناخت تفاو تهای رفتاری دفع زباله ساکنان بافت قدیم و جدید شهر یزد و علت بروز آنها است. از اینرو رفتارهای دفع زباله ساکنینِ دو بافت در یک مقطع زمانی با استفاده از پرس شنامه و پژوهش میدانی برداشت و با استفاده از تحلیل آماری، تفاوت رفتاری ساکنین به دلیل شرایط متفاوت اجتماعی، اقتصادی و تفاو تهای کالبدی مورد تحلیل و آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در گزینه های رفتاری نوع عملکرد، میزان تفکیک و میزان مشارکت با شهرداری، تفاوت معنی داری بین دو بافت وجود دارد. در بافت قدیم، به ترتیب عواملی چون فزونی تعداد ساکنین مسن و سالخورده ، بی سواد و کم سواد و اکثرا غیربومی، سطح درآمدی پایین و نهایتا شرایط نامناسب کالبدی بیشترین اثر را بر رفتار نامناسب دفع زباله ساکنین داشته است. در حالی که در بافت جدید بالا بودن سطح سواد و آگاهی و مناسب بودن شرایط کالبدی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر رفتار مطلو بتر دفع زباله شهروندان بوده است.