سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه چراغی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمد حسن سیاری زهان – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
حجت الله آذرپیوند – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

پرایمینگ با انواع نمک ها امری مرسوم در تکنیک های بهبود جوانه زنی است. اما گونه های مختلف گیاهی پاسخ یکسانی به این روش نمی دهند. براین اساس آزمایش حاضر در قالب طرح کاملا تصادفی شامل غلظت های ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی مولار از KH2PO4 و تیمار بدون پرایم (شاهد) در دو گیاه ریحان سبز و گشنیز انجام شد. نتایج نشان داد علی رغم اینکه پرایمینگ موجب بهبود شاخص های درصد و سرعت جوانه زنی، بنیه گیاهچه، طول ریشه چه، میانگین مدت جوانه زنی و مدت زمان لازم برای رسید به ۵۰% حداکثر جوانه زنی در گشنیز شد در گیاه ریحان سبز تنها مدت زمان لازم برای رسیدن به ۵۰% حداکثر جوانه زنی تحت تأثیر پرایمینتگ کاهش یافت . در سایر شاخص ها بهترین تیمارهای پرایمینگ تفاوت معنی داری با شاهد نداشتند. تیمار ۲۰۰ میلی مولار موجب کاهش معنی دار طول ریشه چه و ساقه چه و بنیه گیاهچه شد. در هردو گیاه تیمار ۱۵۰ میلی مولار بهترین تیمار پرایمینگ بود.