سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا ایرانمنش – معاون بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
مهدی انصاری – استاد گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جاوید امینی – عضو هیأت علمی دانشکده علوم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اکرم جباری نژاد – استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

در کشورهای تولید کننده نفت ، این ماده و مشتقات آن مهمترین آلوده کننده های محیط زیست به شمار می رود. هدف از این تحقیق بررسی تفاله آبگیری شده سیب در افزایش تجزیه هیدروکربن های نفتی در خاک است. مواد و روش : در این تحقیق از یک بشکه ی ۳۰ لیتری چرخشی ، ۱۴ کیلو گرم خاک الوده شده و ۵ کیلوگرم تفاله آبگیری شده سیب برای تجزیه زیستی زنوبیوتیک ، توسط جمعیت های میکروبی طبیعی در خاک استفاده شد. خاک با یک مجموعی از هیدروکربن های نفتی با غلظت ۶۰۰ میلی لیتر آلوده شده است. در این پژوهش پارامترهای ، دما ، رطوبت ، pH ، شمارش کلی میکروارگانیسم ها و آنالیز گاز کروماتوگرافی و (GC/MS) در طی ۷۰ روز انجام شد. نتایج : یافته ها بیانگر این است پارامترهای دما ، رطوبت و pH در محدوده بهینه بوده که در روند رشد میکروب ها تداخل ایجاد نکرده. آنالیز دستگاه گاز کروماتوگراف (GC/MS) نشان داد برخی از اجزاء موجود در هیدروکربن های نفتی در نمونه تیمارتوسط تجزیه زیستس از بین رفته یا کاهش یافته و ترکیبات شیمایی که برای محیط مخاطره ایجاد می کنند ، از ۲/۹۵% به ۰/۳۵ % کاهش می یابند. نتیجه گیری : بررسی های انجام شده روی خاک آغشته به هیدروکربن های نفتی توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی و GC/MS نشان داد که تفاله آبگیری شده سیب نقش موثرتری در تجزیه هیدروکربن در شرایط محیطی یکسان ، توسط میکروارگانیسم های بومی خاک داشته است.