سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین عساکره – دانشیار اقلیم شناسی دانشگاه زنجان
نصرت فرهادی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

دما تاثیرات بسیار عمیقی بر محیط زیست وبه تبع آن حیات بشری به جا می نهد. لذا ضروری است که هرگونه نوسان و احتمالا تغییری در بعد زمانی یا مکانی آن بدقت مورد ارزیابی قرار گرفته تا از اثرات احتمالی آن بر زیست بشر و حیات تعادلی وی اگاه شویم یکی از مشخصات مورد بررسی در کلیه عناصر اقلیمی و به ویژه دما جابه جایی فصلی آن است که به نوعی گویای تغییر رژیم فصلی آن می باشدیکی از روشهای بررسی نوسان ها و جابجایی های فصلی عناصر اقلیمی با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل همسازها در مشاهدات است روش تحلیل همسازها به گونه ای است که اگر هر فرایند با رفتار سینوسی – کسینوسی را به عنوان یک حرکت نوسانی همساز تفسیر کنیم می توان نوسان مرکبی از آن بدست آورد که قابل تجزیه به نوسانهای همساز جداگانه ای باشد. هر همسازقادر است نوسانات را در ابعاد زمانی مربوط تفسیر نماید به همین منظور استان خوزستان واقع در جنوب غربی ایران با دو بخش طبیعی متفاوت جلگه ای درغرب و جنوب و بخش کوهستانی با وسعتی حدود نصف منطقه جلگه ای واقع درشمال وشرق به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب و با استفاده از امار دماهای ۲۴ ایستگاه در استان خوزستان با طول دوره اماری حداقل ۱۸ و حداکثر ۴۰ سال و به مدد تکنیک تحلیل همسازها مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی این پژوهش کشف تغییر فصلی دما دراستان خوزستان است با تحلیل های همسازهای دمای ماهانه استان خوزستان مشخص گردیده که طول دوره برخی از فصول سال به درازا کشیده و برعکس در برخی با فشردگی و کوتاه شدگی فصلی بویژه در بخش جلگه ای نسبت به منطقه کوهستانی استان همراه است.